Logo Image
Jüri Gümnaasiumi ruumide üürimine
Alusta taotluse täitmist.

Privaatsuse märge
See ankeet on anonüümne.
Sinu vastus küsimustikule ei sisalda sinu kohta mitte mingit identifitseerimist võimaldavat infot, välja arvatud juhul, kui mõni küsimus seda spetsiaalselt küsis. If you used an identifying token to access this survey, please rest assured that this token will not be stored together with your responses. It is managed in a separate database and will only be updated to indicate whether you did (or did not) complete this survey. There is no way of matching identification tokens with survey responses.
Jüri Gümnaasiumi ruumide üürimine


Lp Liina Altroff
Jüri Gümnaasiumi direktor

Taotlus


* Arve saaja rekvisiidid.
Asutuse/organisatsiooni nimetus ja registrikood (v.a füüsilise isiku puhul).
Isiku ees- ja perekonnanimi (juriidilise isiku puhul märkida asutuse/organisatsiooni esindaja).
Aadress.
Telefon ja e-mail.

Help(vajalik teave - kellele esitatakse arve)
*

Ürituse nimetus või tegevuse sisu


* Ürituse toimumise kuupäev ja kellaaeg:

Help(algus ja lõpp)
Osalejate orienteeruv arv:

Soovid ruumi suhtes

Help(nimetus ja/või suurus ja/või vajalik mööbel, nt toolide paigutus aulas, tehniliste vahendite soov (n. esitlusvahendid) jms
* Arve kättetoimetamise viis:
Valige üks järgnevatest vastustest
*

Kinnitan, et olen tutvunud Rae valla munitsipaalharidusasutuste üürihindade kehtestamise  korraldusega.

Kinnitan, et olen tutvunud kooli Tulekahju korral tegutsemise plaaniga .

Kinnitan, et kohustun tasuma Rae Vallavalitsuse esitatud arve ruumi kasutamise eest.


 


Valige üks järgnevatest vastustest
* Ees- ja perekonnanimi:

HelpAvalduse esitaja andmed.